Pa fodd i weddio gweddi nerthol y 40 Ein Tadau i gyrhaedd ei ras !

 • Rhannu Hwn
Jennifer Sherman

Beth yw gweddi 40 Ein Tadau?

Gweddi 40 Ein Tadau mewn gwirionedd yw uno grŵp o weddïau sy’n gorfod dilyn dilyniant diffiniedig i gael y canlyniadau disgwyliedig. Y Ein Tad yw'r brif weddi, fodd bynnag, rhwng adrodd y weddi hon, gwneir rhai offrymau i Dduw.

Dywedir y weddi hon gan y bobl hynny sydd am gael rhyw les, neu ryw ras braidd yn anodd. Fodd bynnag, rhaid i'r ceisiadau a wneir fod yn realistig, a rhaid i chi hefyd wneud eich rhan, gan geisio gweithredu o blaid eich dymuniadau. Rhaid perfformio'r weddi gyda pharch a sylw i bob brawddeg a adroddir.

Trwy'r testun hwn, cewch wybodaeth ar sut i berfformio'r weddi hon, beth yw ei manteision a pha weddïau sy'n rhan ohoni.

Egwyddorion gweddi y 40 Ein Tadau

Rhaid dweud gweddi'r 40 Tadau gyda ffydd a sylw mawr ym mhob ymadrodd a adroddir, fel na chewch ar goll. Fe'i defnyddir gan bobl sy'n gobeithio cyflawni rhywbeth, na all ddod ond o'r dwyfol, sy'n arbennig o anodd ei gyflawni.

Yng nghwrs y testun fe gewch wybodaeth amrywiol am y weddi hon megis: ei tarddiad, y cam i'w gymmeryd cam i'w gyflawni, yn mysg gwybodaeth ereill.

Tarddiad

Tarddodd y weddi hon yn Italy, yn Ebrill 1936, yn fwy manwl gywir ar Sul y Pasg y flwyddyn hono, yr hon digwyddodd ar y 18fed.Ar y dydd hwn, yAdroddodd Chwaer Immaculate Virdis ar neges a gafodd gan Iesu

Yn ei hadroddiad dywed iddi glywed Iesu yn siarad am gariad Tragwyddoldeb ac yn cwyno oherwydd nad oedd gan bobl ddiddordeb ynddo, ond ymroddiad ymroddedig i saint. Yna mae Iesu’n dweud wrtho y dylai pobl ofyn i’r Tad Tragwyddol am y grasau sydd eu hangen arnynt.

Mae’n gofyn i’r ffyddloniaid weddïo Ein Tad yn aml, a phan fo angen anghyffredin, i weddïo 40 Ein Tadau yn gyfnewid am ei 40 diwrnod o ymprydio.

Yna, ar ôl clywed hanes y chwaer, trefnodd y Tad Rómolo Gasbarri 40 Ein Tadau, gan eu dosbarthu yn 4 dwsin, gydag offrymau o flaen pob un o'r dwsinau. Ymhellach ymlaen fe gewch y gweddïau a'r modd y dylid adrodd y weddi hon.

Paratoi'r amgylchfyd

I gyflawni gweddi 40 Ein Tadau, ceisiwch ddod o hyd i le tawel, lle gallwch chi fod yn dawel, heb ymyrraeth gan bobl eraill. Arwydd arall yw nad ydych yn gadael eich ffôn symudol na'ch cyfrifiaduron yn agos, er mwyn peidio ag achosi gwrthdyniadau.

Fel hyn, byddwch yn gallu rhoi eich holl sylw i'r ymadroddion y byddwch yn eu hadrodd ac felly dwysáu ei fanteision.

Cam wrth gam

Nid yw'n anodd dweud y weddi hon, isod fe welwch yr holl weddïau sy'n ei chyfansoddi. Mae'n cynnwys offrymau sy'n croestorri pob degawd o Ein Tadau, a all fodcael ei adrodd gan ddefnyddio rosari er mwyn peidio mynd ar goll.

Y peth pwysicaf i berfformio'r weddi hon yw dilyn yn union y drefn a welwch isod. Pwynt pwysig arall yw talu sylw wrth adrodd y gweddïau. Mae hefyd yn angenrheidiol cynnal cysonder mewn gweddi, gan ei wneud o leiaf am gyfnod o wythnos, bob dydd.

Adeiledd gweddi 40 Ein Tadau

Y strwythur mae cyflawni gweddi'r 40 Ein Tadau yn dilyn trefn bendant y mae'n rhaid ei pharchu. Mae rhai gweddïau y mae'n rhaid eu hadrodd i ddechrau, ac yna mae'n dilyn gydag offrymau a llefaru dwsinau Ein Tadau. Gweler isod y gweddïau a'r offrymau ar gyfer gwireddu'r weddi hon.

Gweddi agoriadol

I ddechreu Gweddi 40 Ein Tadau, megis ym mhob gweddi, gwneuthur Arwydd y Groes (A enw'r Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, Amen). Gofynnwch am y gras sydd ei angen arnoch chi.

Yna y mae yn rhaid adrodd y gweddiau canlynol.

 • Unwaith gweddi y Credo;
 • Unwaith Gweddi'r Arglwydd;
 • Tair gwaith gweddi'r Henffych Fair;
 • Unwaith y Gogoniant i'r Tad.
 • Yn dilyn parhad y weddi

  Offrwm cyntaf

  Yma y dechreua weddi 40 Ein Tadau, ac fe awgrymir eich bod yn rhoi llawer o sylw a dwysder i bob un o'r gweddiau a'r offrymau a wnewch.

  Yn gyntafOffrwm:

  “Dad Tragywyddol, yn ostyngedig ymgrymu gerbron Dy Fawrhydi Ddwyfol, yr wyf yn cynnig i ti rinweddau’r poenau dirdynnol a ddioddefodd Calon Ddihalog Iesu pan ymneilltuodd am ddeugain niwrnod yn yr anialwch, fel bod pawb a gadael y byd a'u rhieni i ymateb i'r alwad ddwyfol, cael oddi wrthych y nerth i oresgyn gwahaniad a dioddef popeth gydag amynedd sanctaidd. Amen.”

  Ar ôl gwneud yr offrwm cyntaf, mae'n bryd dweud gweddi'r 10 cyntaf Ein Tadau, awgrymir defnyddio'r gleiniau rhosod i'ch arwain.

  Ail offrwm

  Ail Offrwm:

  “Dad tragwyddol, yn ostyngedig o flaen dy Fawrhydi, yr wyf yn offrymu i ti rinweddau holl ddioddefaint mawr Corff Iesu Dihalog, a achoswyd gan ympryd egniol deugain niwrnod mewn yr anialwch, i adgyweirio holl bechodau glwth ac anystyriaeth, y mae llawer o ddynion yn eu cyflawni wrth foddloni gofynion afiach eu corph truenus. Amen.”

  Yn awr adroddwch ail ddegawd gweddi Ein Tad.

  Y Trydydd Offrwm

  Y Trydydd Offrwm:

  “Dad tragwyddol, yn ostyngedig o'r blaen. Eich Mawrhydi Dwyfol, yr wyf yn cynnig ichi rinweddau'r holl dreialon a marwolaethau lluosog a phoenus a ddarostyngodd yr Iesu Dihalog iddynt, yn ystod y deugain niwrnod o ymprydio yn yr anialwch, i atgyweirio ysbryd marweidd-dra ac anonestrwydd.llawer o ddynion, a hefyd er mwyn i eneidiau hael oddef treialon yn amyneddgar a chofleidio'r croesau y mae ein Harglwydd yn eu hanfon atynt. Amen.”

  Ar ôl y trydydd offrwm, y mae'n bryd adrodd trydydd degawd Ein Tadau.

  Pedwerydd Offrwm

  Pedwerydd Offrwm:

  “ Dad Tragwyddol , yn ostyngedig ymprydio gerbron Dy Fawrhydi Dwyfol , yr wyf yn cynnig ichi rinweddau'r poenau dirdynnol a ddioddefodd Calon Ddihalog Iesu yn ystod y deugain niwrnod o ymprydio yn yr anialwch, gan ragweld y byddai'r rhan helaethaf o ddynoliaeth yn ildio i ddirwest ac i'r pleserau synhwyrau.”

  Dywedwch yma bedwaredd ddeg gweddi ein Tad.

  Gweddi olaf

  Nawr yw'r amser i orffen gweddi'r 40 Ein Tadau, adrodd y weddi

  Gweddi derfynol: “Fy Nuw, yr wyf yn ymuno â'r holl Offerenau sy'n cael eu dathlu heddiw ledled y byd, dros yr holl frodyr sy'n ing ac yn gorfod ymddangos gerbron Dy Fawrhydi.

  3> Bydded i werthfawr Waed Crist y Gwaredwr a rhinweddau ei Fam Sanctaidd gael trugaredd a maddeuant i chwi. Amen.”

  Gorffennwch eich gweddi trwy wneud Arwydd y Groes eto.

  Gweddi'r 40 Ein Tadau – Cwestiynau Cyffredin

  Efallai fod gennych rai cwestiynau ar weddi y 40 Ein Tadau. Isod byddwn yn gadael yr ateb i rai o'r prif gwestiynau a allai fod gan bobl ar hyn o brydi gyflawni'r gweddïau. Gweler beth yw y cwestiynau hyn a'u hatebion.

  Pwy a ddichon weddio 40 Ein Tadau?

  Gall y weddi hon gael ei chyflawni gan unrhyw un sy'n teimlo'r angen i gyflawni rhyw ras. Yr unig ofyniad i ddweud gweddi 40 Ein Tadau yw ei gwneud yn ddefosiwn a chredu yn eich bendithion. Nid yw'n weddi gyfyngol dros eglwyswyr, gall unrhyw un sydd â ffydd ei gwneud.

  Gallwch chi ddweud y weddi pa bryd bynnag a sut bynnag y dymunwch, ni awgrymir ond, gan ei bod yn weddi hirach, ei bod yn cael ei gwneud. mewn lle ac amser na fydd neb yn torri ar eich traws.

  I'r rhai nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus i ddechrau gyda'r weddi gyflawn, yr awgrym yw dechrau trwy weddïo Ein Tad ychydig o weithiau'r dydd. Felly byddwch yn dod yn fwy arfer gyda gweddi, ac yna cwblhau pob un o'r 40 Ein Tadau.

  Beth yw manteision gweddïo 40 Ein Tadau?

  Rhai o’r amcanion i bobl gyflawni gweddi’r 40 Ein Tadau yw ceisio rhyddhau pechodau, egni negyddol a’r holl ddrygau a gronnir. Fe'i nodir hefyd ar gyfer pobl sydd angen rhyw ras, rhywbeth anodd ei gyflawni.

  Pa bryd y gallwn ni weddïo 40 Ein Tadau?

  Gellir cyflawni’r weddi hon yn ystod y Grawys, sy’n rhagflaenu dyfodiad y Pasg. Fodd bynnag, nid o reidrwydd, dim ond gellir ei wneudar hyn o bryd.

  Gellir adrodd gweddi 40 Ein Tadau bob tro y teimlwch yr angen, naill ai i gyrraedd rhyw gais anhawdd, neu pan y teimlwch yr angen i leddfu eich ysbryd o ryw egni drwg.

  Beth i’w wneud os bydd toriad yn ystod gweddi?

  Mae'n iawn torri ar draws eich 40 Ein Tad gweddi. Fodd bynnag, mae'n ddoeth dechrau'r weddi eto o'r dechrau. Mae'n bwysig ailddechrau, gan fod y weddi hon yn gofyn am lawer o sylw a chanolbwyntio.

  Mae'n bwysig felly dod o hyd i le na fydd neb yn torri ar eich traws. Un awgrym yw rhoi gwybod i'r bobl yr ydych yn byw gyda hwy y byddwch yn gweddïo, ac na fyddech yn hoffi cael eich aflonyddu.

  A all gweddi 40 Ein Tadau helpu i gael gras?

  Bwriad gweddi’r 40 Ein Tadau yw arwain pwy bynnag sy’n ei hadrodd i gyrraedd gras. Dechreuwch eich gweddi a gwnewch eich bwriad yn frwd. Yn ogystal â helpu i gyflawni cais, gall y weddi hon hefyd helpu i dawelu eich calon pan fyddwch chi'n profi anawsterau.

  Drwy adrodd gweddi 40 Ein Tadau, gallwch chi hefyd ryddhau eich hun rhag sefyllfaoedd sy'n peri gofid. chi, gan ei fod yn rhoi eich egni i mewn i dôn uwch. Bydd y weddi hon hefyd yn eich helpu i gael gwared ar deimladau o euogrwydd efallai nad ydyn nhw'n real. Bydd pob gweddi a wneir gyda ffydd bob amser yn dod â buddion i bwy bynnagAdroddwch.

  Gobeithiwn y bydd y testun hwn yn eich helpu i ddeall yn well sut i weddïo 40 Ein Tadau a hefyd i glirio unrhyw amheuon posibl.

  Fel arbenigwr ym maes breuddwydion, ysbrydolrwydd ac esoterigiaeth, rwy'n ymroddedig i helpu eraill i ddod o hyd i'r ystyr yn eu breuddwydion. Mae breuddwydion yn arf pwerus ar gyfer deall ein meddyliau isymwybod a gallant gynnig mewnwelediad gwerthfawr i'n bywydau bob dydd. Dechreuodd fy nhaith fy hun i fyd breuddwydion ac ysbrydolrwydd dros 20 mlynedd yn ôl, ac ers hynny rwyf wedi astudio’n helaeth yn y meysydd hyn. Rwy'n angerddol am rannu fy ngwybodaeth ag eraill a'u helpu i gysylltu â'u hunain ysbrydol.