Psalmen om te kalmeren: Bekijk 7 psalmen om de ziel en het hart te kalmeren!

  • Deel Dit
Jennifer Sherman

Kent u psalmen om de ziel en het hart te kalmeren?

Met de drukte van alledag, te midden van werkvergaderingen, stressvolle situaties of andere afwijkingen, is het altijd belangrijk om tijd uit je dag te halen om je verbinding met het Goddelijke te vergroten.

Door sommige gebeden is het mogelijk de zo gedroomde geestelijke verheffing te bereiken, naast natuurlijk het vinden van vrede en troost voor je ziel en hart. De psalmen zijn krachtige gebeden, die in staat zijn die innerlijke harmonie te bereiken, voor wie ze bidt.

Hieronder vindt u 7 verschillende psalmen om op verschillende momenten van uw dag te bidden. Volg ze met aandacht en geloof.

Psalm 22

Psalm 22 wordt beschouwd als een van Davids meest diepzinnige gebeden, omdat hij zijn gebed begint met een grote klaagzang, waardoor de luisteraar bijna de innerlijke droefheid van de psalmist kan voelen.

Aan het eind van de Psalm laat David zien hoe de Heer hem heeft verlost, waarbij hij de episodes van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus aanhaalt. Dit gebed wordt nog steeds veel gebruikt om de harmonie in familierelaties te herstellen.

Indicaties en betekenis

Vanaf de eerste woorden van Psalm 22 is de angst van David voelbaar, want hij klaagt over zijn vertrek van God. David herhaalt dezelfde woorden als Jezus Christus aan het kruis, wat zijn gevoel van nood en wanhoop nog groter maakt.

Te midden van zoveel lijden belijdt David zijn geloof in dezelfde God die ooit door zijn ouders werd geprezen. De psalmist herinnert er ook aan dat Hij trouw was aan zijn vorige generaties en dat hij er zeker van is dat God trouw zal blijven aan zijn volgende generaties.

Vanwege deze herinneringen aan het gezin in dit gebed, wordt Psalm 22 vaak gebruikt voor hen die vrede en troost zoeken in familierelaties. Dus als u problemen binnen uw gezin hebt ondervonden, wend u dan met geloof tot deze Psalm. Aan het eind van het gebed laat David zien hoe hij door God is gered en belooft hij namens hem te evangeliseren.

Gebed

"Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Waarom zijt Gij verre van mij te helpen, en van de woorden van mijn geroep? Mijn God, ik roep des daags, maar Gij hoort niet; ook des nachts, maar ik vind geen rust.

Maar Gij zijt heilig, tronend op de lof van Israël; onze vaderen vertrouwden op U; zij vertrouwden en Gij hebt hen verlost; zij riepen tot U en werden gered; zij vertrouwden op U en werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man; een smaad van de mensen en veracht van het volk.

Allen, die mij zien, bespotten mij, en stoten hun lippen, en schudden hun hoofd, zeggende: Hij vertrouwde op den HEERE; laat Hij hem verlossen; laat Hij hem redden, want Hij heeft lust in hem. Maar Gij zijt het, die mij uit den baarmoeder hebt voortgebracht; Gij hebt mij bewaard, toen ik nog in mijn moeders schoot was; in Uw armen ben ik geworpen van den baarmoeder af; Gij zijt mijn God van den baarmoeder af.

Wees niet ver van mij, want de nood is nabij, en er is niemand om te helpen. Vele stieren hebben mij omsingeld; sterke stieren van Bashan zijn rondom mij; zij openen hun bek tegen mij als een brullende en stormende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen zijn uit het gewricht; mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewanden.

Mijn kracht is uitgedroogd als een potscherf, en mijn tong splijt aan mijn gehemelte; U hebt mij in het stof des doods gelegd. Want honden omringen mij; een menigte boosdoeners omringt mij; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen; zij kijken naar mij en staren mij aan.

Zij scheiden mijn klederen onder hen, en werpen het lot om mijn kleed; maar Gij, o HEERE! zijt niet ver van mij; wees sterk, haast U om mij te helpen; verlos mij van het zwaard, en mijn leven van de macht des honds; red mij uit den muil des leeuwen, ja, verlos mij van de horens des wilde ossen.

Dan zal ik Uw Naam verkondigen aan mijn broeders; ik zal U loven in het midden der gemeente; gij, die den HEERE vreest, looft Hem; al gij zonen van Jakob, verheerlijkt Hem; al gij zaad van Israël, vreest Hem; want Hij heeft de benauwdheid des bedroefden niet veracht, noch verafschuwd, noch Zijn aangezicht voor Hem verborgen; maar als Hij riep, hoorde Hij hem.

Mijn lof zal van U zijn in de grote gemeente; ik zal mijn geloften betalen voor hen, die Hem vrezen; de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen den HEERE loven, die Hem zoeken; laat uw hart in eeuwigheid leven; alle einden der aarde zullen gedenken en zich tot den HEERE wenden, en alle geslachten der volken zullen zich voor Hem aanbidden; want de heerschappij is des HEEREN, en Hij zal over de volken heersen.

Alle groten der aarde zullen eten en aanbidden, en allen die tot het stof gaan zullen voor hem neervallen, zij die hun leven niet kunnen behouden. Het nageslacht zal hem dienen; over de Heer zal worden gesproken aan het komende geslacht. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen; aan een volk dat geboren moet worden zullen zij vertellen wat hij heeft gedaan."

Psalm 23

Elk van de 150 gebeden die samen het Boek der Psalmen vormen heeft een eigen thema, waarin het gericht is op een specifieke situatie. Elk van hen werd geschreven op een bepaald moment in de geschiedenis van het Hebreeuwse volk. In het geval van Psalm 23 werd het, behalve om tot God te roepen, ook ontwikkeld om leringen aan het volk na te laten. Bekijk hieronder de diepere betekenis ervan en volg het gebed met geloof en hoop.

Indicaties en betekenis

Psalm 23 is heel duidelijk in het vragen om de goddelijke krachten om de gelovigen weg te houden van valse en kwaadwillige mensen. Dit gebed kan dus gebruikt worden voor hen die een zuiver hart zoeken, vrij van het kwaad. Maar het wordt ook vaak gebruikt voor hen die op reis gaan, om bescherming te vragen zodat ze veilig op hun eindbestemming aankomen.

Een van de belangrijkste boodschappen van Psalm 22, is waar het de mensen vertelt om vertrouwen te hebben in God en zijn hoogste macht bij elke onenigheid. Dus, wanneer je je toevlucht neemt tot dit gebed, heb dan vertrouwen en geloof dat alles zal gebeuren zoals het moet.

Aan het einde van het gebed staat in het laatste vers dat je door het volgen van de door God aangewezen weg in totaal geluk zult verkeren en op je reis alleen maar vreugden zult ervaren. Je moet dus nooit van die weg afwijken.

Gebed

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mij neerliggen in groene weiden, hij leidt mij aan stille wateren, hij herstelt mijn ziel, hij leidt mij op de paden van gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij troosten mij.

U bereidt een tafel voor mij in de aanwezigheid van mijn vijanden, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal wonen in het huis van de Heer voor lange dagen."

Psalm 26

Psalm 26 staat bekend als een klaagzang en ook als een verlossingsgebed. De boodschap ervan maakt dus duidelijk dat degene die God werkelijk volgt, zijn verlossing verdient.

Zo begint de psalmist met zichzelf neer te zetten als een rechtvaardig mens met een zuiver geweten, die de Heer vraagt om zijn oordeel. Hieronder volgt de uitleg van dit krachtige gebed.

Indicaties en betekenis

Psalm 26 geeft de woorden weer van een zondaar die vergeven is en nu in Gods liefde leeft. Zo zegt David tegen de Heer dat hij alles heeft gedaan om alle kwaad in zijn leven te vermijden, en om standvastig te blijven in zijn geloof.

Zo beseft de psalmist ten volle dat hij alleen op het rechte pad heeft kunnen blijven omdat hij begrijpt dat God hem daarvoor de kracht heeft gegeven. Tijdens het gebed doet David een beroep op de onschuld van de Heer en laat hij de lezers zien hoe de Vader hem heeft gered en op het rechte pad heeft gehouden.

Dit gebed kan dus gebruikt worden voor hen die berouw hebben van hun zonden en zoeken naar verlossing en goddelijke hulp om verder te gaan op de weg van het licht.

Gebed

"Oordeel mij, o Heer, want ik heb in mijn integriteit gewandeld; op de Heer heb ik vertrouwd zonder te wankelen.

Onderzoek mij, o Heer, en beproef mij; doorzoek mijn hart en mijn verstand; want Uw goedertierenheid is voor mijn ogen, en ik heb in Uw waarheid gewandeld; ik heb niet gezeten met valse mensen, noch zal ik mij met bedriegers inlaten.

Ik haat de vergadering der boosdoeners; ik zal niet zitten bij de goddelozen. Ik was mijn handen in onschuld; en zo kom ik, o HEERE, tot uw altaar, om de stem der lof te doen horen, en al uw wonderlijke werken te verkondigen. O HEERE, ik heb de voorhoven van uw huis lief, en de plaats waar uw heerlijkheid woont.

Verzamel mijn ziel niet tot zondaars, noch mijn leven tot bloedige mensen, in wier handen onheil is, en wier rechterhand vol steekpenningen is; maar wat mij betreft, ik wandel in mijn integriteit; verlos mij, en ontferm u over mij. Mijn voet zal stevig op vlakke grond staan; in de gemeenten zal ik de Heer zegenen."

Psalm 28

In Psalm 28 spreekt David woorden van diepe weeklacht uit, waarin hij een gebed uitspreekt tegen zijn vijanden en een verzoek om voorbede doet aan God, opdat Hij hem helpt in tijden van onenigheid. Zie hieronder voor alle interpretaties van dit krachtige gebed en volg zijn volledige gebed.

Indicaties en betekenis

Psalm 28 laat een diepgaande boodschap zien over de kracht van het geloof tegenover Goddelijke stilte. David begint dit gebed met een verwijzing naar God als zijn toevlucht en vesting. De psalmist laat echter zien dat hij bang is voor het zwijgen van de Vader en daarom vreest dat de Heer zich van hem zal afkeren.

Davids kwelling ontstaat omdat hij een gevoel van gebrek aan intimiteit met God heeft en daarom het gevoel heeft dat Hij zijn gebeden niet heeft gehoord. In de loop van de Psalm verandert Davids toon en beseft hij dat de Heer zijn smeekbeden wel degelijk heeft gehoord en is hij er zeker van dat hij niet tevergeefs heeft vertrouwd.

David gebruikte God als zijn schild tegenover al het kwaad dat hij onder ogen kon zien en toen hij het nodig had, werd hij door Hem geholpen. Zo werd de psalmist gesterkt in zijn geloof en verheerlijkte hij God opnieuw.

Deze psalm is een boodschap voor dat moment waarop je misschien denkt dat God je niet gehoord heeft, dus wanneer je je in gebed tot Hem wendt, heb dan vertrouwen en geloof dat je, zelfs in het aangezicht van beproevingen, verhoord zult worden.

Gebed

"Ik roep tot U, HEERE, mijn rots, zwijg niet voor mij; opdat ik niet, door mijn rust te bewaren, word als zij die in de put afdalen; hoor de stem van mijn smekingen, wanneer ik tot U roep, wanneer ik mijn handen ophef naar Uw heilige tempel.

Sleep mij niet mee met de goddelozen en met hen die ongerechtigheid bekrachtigen, die vrede spreken met hun naaste maar kwaad in hun hart hebben; geef hun loon naar hun daden en naar de slechtheid van hun daden; geef hun loon naar wat hun handen gedaan hebben; betaal hun wat zij verdienen.

Omdat zij de werken des HEREN niet beschouwen, noch wat hun handen gedaan hebben, zal Hij ze afbreken en niet opbouwen. Gezegend zij de HERE, want Hij heeft de stem van mijn smeekbeden gehoord.

De HEERE is mijn sterkte en mijn schild; mijn hart vertrouwde op Hem, en ik werd geholpen; daarom springt mijn hart van vreugde, en met mijn lied zal ik Hem loven. De HEERE is de sterkte van zijn volk; Hij is de reddende vesting voor zijn gezalfde. Red uw volk, en zegen uw erfenis; voed hen en verhef hen tot in eeuwigheid."

Psalm 42

Psalm 42 draagt de krachtige woorden in zich van iemand die lijdt, maar zelfs bij sommige meningsverschillen blijft vertrouwen op de Heer.

Volgens deskundigen zou Psalm 42 waarschijnlijk samen met Psalm 43 één gebed vormen, maar omdat de passage te lang bleek te zijn, werd hij in twee delen gesplitst, zodat de gelovigen de lofprijzing beter konden beleven. Lees hieronder verder.

Indicaties en betekenis

Aan het begin van Psalm 42 geeft de psalmist blijk van een zekere bezorgdheid om God spoedig te kunnen ontmoeten, en gaat hij zover dat hij de Vader vraagt waar Hij is. Dan herinnert hij zich dat hij op een dag eindelijk de aanwezigheid van de Heer zal kunnen ervaren, en op dat moment wordt zijn hart vervuld van hoop.

In de loop van het gebed laat de psalmist zien dat hij in zijn leven bepaalde moeilijkheden en zorgen heeft meegemaakt, maar door vast te houden aan zijn geloof wordt zijn hoop niet aan het wankelen gebracht, want hij vertrouwt op de eeuwige goedheid van God.

De laatste paar passages van dit gebed zijn een beetje verwarrend, want hoewel de psalmist blijk geeft van vertrouwen in God, vraagt hij zich ook af waar de Heer was toen zijn vijanden hem pijn deden.

Maar aan het eind van het gebed begrijpt de psalmist dat hij zelfs midden in het lijden niets anders kan doen dan vertrouwen op Gods barmhartigheid. Deze psalm is een boodschap voor u die door turbulentie gaat en het geloof heeft verloren. Blijf hopen en vertrouwen dat God zal doen wat het beste voor u is.

Gebed

"Zoals het hert hongert naar de waterbeken, zo hongert mijn ziel naar U, o God; mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik binnenkomen en het aangezicht van God zien? Mijn tranen zijn dag en nacht mijn voedsel geweest; want er wordt voortdurend tot mij gezegd: Waar is uw God?

Ik stort mijn ziel in mij uit als ik mij herinner hoe ik met de menigte optrok en hen in processie leidde naar het huis van God, met geroep van vreugde en lof, een menigte die zich verblijdde. Waarom bent u teneergeslagen, o mijn ziel, en waarom bent u verontrust in mij? Wacht op God, want ik zal hem nog loven om het heil dat in zijn nabijheid is.

O mijn God, mijn ziel is in mij gebogen; want ik zal U gedenken van het land der Jordaan, en van Hermon, van den berg Mizar; de diepte roept tot de diepte bij het rumoer Uwer waterspuiten; al Uw golven en Uw golven zijn over mij gegaan; doch de HEERE gebiedt Zijn goedheid des daags, en Zijn lied is bij mij des nachts, een gebed tot den God mijns levens.

Tot God, mijn rots, zeg ik: Waarom hebt Gij mij vergeten? Waarom treur ik om de verdrukking van de vijand? Als met een dodelijke wond in mijn beenderen verwijten mijn tegenstanders mij, zeggende tot mij voortdurend: Waar is uw God?

Waarom zijt gij terneergeslagen, o mijn ziel, en waarom zijt gij in mij verontrust? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, die mijn hulp en mijn God is."

Psalm 77

Psalm 77 brengt een duidelijke boodschap van pijn en lijden, waarin de psalmist een beroep doet op God, klaagt en om hulp vraagt. Zo brengt dit gebed het zoeken naar de Heer in momenten van angst met zich mee. Volg de diepere interpretatie ervan, en ken het sterke gebed van Psalm 77.

Indicaties en betekenis

Het gebed van Psalm 77 brengt een moment van wanhoop en benauwdheid bij de psalmist naar boven, omdat hij een realiteit van lijden had ervaren die in contrast stond met al het goede dat hij over God had gehoord.

Te midden van zoveel onrust kon de psalmist niet slapen en bracht hij de hele nacht door met nadenken over zijn situatie. Hij herinnerde zich echter dat het beste wat hij kon doen was zich tot God te wenden.

In een moment van grote wanhoop vraagt Asaf zich af of God hem vergeten is en of de Vader ooit nog genadig zal zijn. In de loop van het gebed besluit de psalmist de pijn opzij te zetten en de aandacht te verleggen naar de goedheid en de wonderen van de Vader. Zo keert Asaf na een moment van vragen terug naar Gods soevereiniteit.

Zo kan deze Psalm worden opgevat als een waarschuwing aan hen die moeilijke tijden doormaken en zich afvragen of God verdwenen is en niet meer in staat is hen te horen. Als je vertrouwen hebt in de Vader, geloof dat Hij je nooit in de steek zal laten, blijf hoopvol vragen en op het juiste moment zullen je antwoorden komen.

Gebed

"Ik roep tot God om hulp; ik roep tot God om mij te horen. Als ik in nood ben zoek ik de Heer; in de nacht strek ik zonder ophouden mijn handen uit; mijn ziel is ontroostbaar! Ik denk aan U, o God, en zucht; ik begin te mediteren en mijn geest valt flauw. U staat niet toe dat ik mijn ogen sluit; ik ben zo onrustig dat ik niet kan spreken.

Ik denk aan voorbije dagen, aan lang vervlogen jaren; 's nachts denk ik aan mijn liederen. Mijn hart piekert en mijn geest vraagt: Zal de Heer ons voor altijd verstoten? Zal hij ons ooit nog zijn gunst bewijzen? Is zijn liefde voor altijd verdwenen? Is zijn belofte niet meer?

Heeft God vergeten barmhartig te zijn? Heeft hij in zijn toorn zijn medelijden ingehouden? Toen dacht ik: "De reden van mijn verdriet is dat de rechterhand van de Allerhoogste niet meer handelt. Ik zal de daden van de Heer gedenken; ik zal uw oude wonderen in herinnering brengen. Ik zal al uw werken overdenken en al uw prestaties overwegen.

Uw wegen, o God, zijn heilig; welke god is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen verricht; u toont uw macht onder de volkeren. Met uw sterke arm hebt u uw volk verlost, de nakomelingen van Jakob en van Jozef. De wateren hebben u gezien, o God, de wateren hebben u gezien en kronkelden; zelfs de diepten hebben gesidderd.

De wolken stortten regen neer, de donder klonk aan de hemel; uw pijlen flitsten alle kanten op. In de wervelwind klonk uw donder, uw bliksem verlichtte de wereld; de aarde schudde en beefde. Uw pad liep door de zee, uw pad door de machtige wateren, en niemand zag uw voetstappen.

U hebt uw volk geleid als een kudde door de hand van Mozes en Aäron."

Psalm 83

Psalm 88 toont enkele vragen van de psalmist met betrekking tot de aanwezigheid van en het geloof in de Goddelijke macht. Het is alsof het een gebed zonder antwoord voorstelt, en daarmee het lijden dat dit gevoel veroorzaakt, omdat men Gods tijd niet begrijpt. Lees aandachtig verder, en ontdek de aanwijzingen en de betekenis van Psalm 88. Zie.

Indicaties en betekenis

Psalm 88 begint met een ware wanhoopskreet, dat de Heer de smeekbede van de psalmist hoort, nu hij zichzelf op de rand van de dood acht.

Gedurende het hele gebed kan men zien dat de psalmist zich in een diepe duisternis bevindt, zonder uitzicht op het verlaten van de bodem van de put. Behalve dat hij zich ver van God voelt, voelt hij zich ook ver verwijderd van allen die hij liefheeft.

De psalmist merkt op dat als hij sterft, zijn stem nooit meer gehoord zal worden om de Vader te loven. Aan het eind van het gebed herhaalt hij zijn klachten zonder tot een oplossing te komen. Hij ziet alleen de terreur die zijn leven achtervolgt en eindigt met te zeggen dat zijn vrienden zich van hem hebben gedistantieerd en hij zich alleen voelt.

Er zijn momenten in het leven dat geliefden zich zelfs van je verwijderen. Voor hen die vertrouwen hebben in de Vader, begrijp dat bepaalde leegtes alleen door God kunnen worden opgevuld en dus moet je je hoop niet verliezen.

Deze psalm kan nog steeds worden aangeroepen door mensen die "op de rand van de dood" staan, zoals de psalmist het zelf formuleert, en daar angst voor voelen. Vraag met geloof om voorbede en geloof diep dat alles op het juiste moment zal gebeuren.

Gebed

"O Heer, God die mij redt, tot U roep ik dag en nacht. Laat mijn gebed voor U komen; neig Uw oor naar mijn geroep. Ik heb zoveel geleden dat mijn leven op de rand van het graf staat! Ik ben geteld bij hen die de put ingaan; ik ben als een man die geen kracht meer heeft.

Ik ben bij de doden neergelegd; ik ben als de lijken die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, want zij zijn uit Uw hand weggenomen. Gij hebt mij in de diepste put gelegd, in de duisternis van de diepte. Uw toorn is zwaar op mij; met al Uw golven hebt Gij mij getroffen. Gij hebt mijn beste vrienden van mij verdreven en mij voor hen afschuwelijk gemaakt. Ik ben als een gevangene die niet kan ontkomen; mijn ogen zijn verdwenen.zwak van verdriet.

Tot u, o Heer, roep ik elke dag; tot u hef ik mijn handen op. Toont u uw wonderen aan de doden? Staan de doden op en prijzen u? Wordt uw liefde verkondigd in het graf en uw trouw in de afgrond van de dood?

Zijn Uw wonderen bekend in het gebied der duisternis, en Uw werken der gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik roep tot U, o Heer, om hulp; mijn gebed komt tot U in de morgen.

Waarom, o Heer, verwerpt U mij en verbergt U Uw gezicht voor mij? Sinds ik een jongen was heb ik geleden en ben ik dicht bij de dood gelopen; Uw verschrikkingen hebben mij tot wanhoop gedreven. Uw toorn is op mij neergedaald; de verschrikkingen die U veroorzaakt hebben mij vernietigd. Zij omringen mij de hele dag als een vloed; zij omhullen mij volledig. U hebt mijn vrienden en mijn metgezellen van mij weggenomen; de duisternis is mijn enige gezelschap."

Hoe ken je psalmen die verzachten en kunnen helpen in je leven?

Gebeden, gebeden of hoe je ze ook wilt noemen, dienen om je dichter bij het Goddelijke te brengen en troost te bieden aan je ziel, je hart en je leven als geheel.

Er zijn dus ontelbare psalmen en elke psalm heeft een specifiek thema. Het is aan u om de psalm te vinden die het dichtst bij het huidige moment van uw leven staat. Vergeet echter niet dat u altijd om Gods voorspraak moet vragen met geloof en hoop dat hij u zal horen en dat u, wanneer de tijd rijp is, de antwoorden zult vinden op wat u dwarszit.

In dit artikel kunt u ook zien dat de psalmisten in sommige gebeden God soms in twijfel trekken en zijn liefde op de proef stellen bij bepaalde moeilijkheden. Gebruik dit als les, zodat u niet hetzelfde doet. Zelfs in tijden van turbulentie, als u vertrouwen hebt in uw God, vertrouwt u erop dat hij het beste met u voorheeft.

Als expert op het gebied van dromen, spiritualiteit en esoterie zet ik mij in om anderen te helpen de betekenis van hun dromen te vinden. Dromen zijn een krachtig hulpmiddel om ons onderbewustzijn te begrijpen en kunnen waardevolle inzichten bieden in ons dagelijks leven. Mijn eigen reis naar de wereld van dromen en spiritualiteit begon meer dan 20 jaar geleden, en sindsdien heb ik uitgebreid gestudeerd op deze gebieden. Ik ben gepassioneerd om mijn kennis met anderen te delen en hen te helpen contact te maken met hun spirituele zelf.