ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਿਆਦ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ!

  • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Jennifer Sherman

ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਪਰਹੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ

ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਰਿਵਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।

ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੰਦ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜੋ ਅਨੰਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ, ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ, ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ . ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤੇਜਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਨਾਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਮਝੋ।

ਨਸ਼ੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਡਰੱਗ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।

- ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ: ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਡਰੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਮ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ।

ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋ-ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ

ਬੋਧਾਤਮਕ-ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਥੈਰੇਪੀ

ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਅਨਾਮੀਸ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਦਿੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। . ਇਸ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹਨ?

"ਲਾਲਸਾ", ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ।

ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸਲਈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੀਵਾਣੂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ-ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਕੁਝ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ, ਐਨਕਿਓਲਾਈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਡੇਟਿਵ, ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਫਿਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ।

ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਕੀਨ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਰੈਕ ਹਨ।

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੁਸੀਨੋਜਨਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਸਰ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ, ਐਕਸਟਸੀ ਅਤੇ LSD ਹਨ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਪਰਹੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ

ਬਾਹੜੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੰਕਟ . ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀਇਸ ਡਰੱਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ

ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਊਰੋਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ:

- ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਕੂਲਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ।

- ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ: ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨਯੂਰੋਸੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ।

ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ. ਪਰਹੇਜ਼ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। . ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤਨ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ:

- ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ;

- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਰ;

>- ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ;

- ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।

ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 6 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ

ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਅਲਕੋਹਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਸ਼ਰਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਚਾਨਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕਟ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕੰਬਣ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਗੜਬੜੀ, ਨੀਂਦ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, "ਡਿਲੀਰੀਅਮ ਟ੍ਰੇਮੇਂਸ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ-ਜੀਵਨ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਲੰਬਾ ਅਰਧ-ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪਰਹੇਜ਼। ਇੱਕ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਕਸਰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਸੰਕਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇਜਕ ਦਵਾਈਆਂ (CNS) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਕਰੈਕ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ;

- ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ;

- ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ;

- ਥਕਾਵਟ;

- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ;

- ਬੇਚੈਨੀ।

ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਵਰਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂਮਨੁੱਖਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਵਰਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।

ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। . ਜਲਦੀ ਹੀ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। , ਕੁਝ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਰਹੇਗਾਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਦਾਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਲਾਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੋ। ਆਪਣੇ ਲਈ!

ਦਵਾਈਆਂ

ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

- ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਨਿਆਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵੈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।